Zajęcia i wsparcie
dla Dzieci

Logopeda

W Chatce Poli oferujemy kompleksowe wsparcie logopedy. Każde Dziecko podlega cyklicznej diagnozie logopedycznej i w razie zaleceń pracuje z logopedą zgodnie z opracowanym dla niego indywidualnym programem rozwojowym. Dysponujemy profesjonalnymi materiałami i akcesoriami do nowoczesnej pracy logopedycznej.

Psycholog

Zapewniamy kompleksowe wsparcie psychologa dziecięcego, który dokonuje cyklicznej obserwacji Dzieci i pracuje z nimi na podstawie indywidualnie opracownych rekomendacji. Dysponujemy profesjonalnymi materiałami i akcesoriami - w tym testami diagnostycznymi - do pracy psychologicznej.


Terapia SI

W naszym przedszkolu realizowane są zajęcia w ramach Terapii Integracji Sensorycznej dla Dzieci wymagających wsparcia w tym zakresie.

W tym celu w Chatce Poli została bogato wyposażona Sala Integracji Sensorycznej wraz z profesjonalnym sprzętem SENSIS. Zarówno obserwacja w kierunku zaburzeń SI, jak i terapia prowadzone są przez wykwalifikowany personel. Terapia SI jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie umiejętności ruchowych, problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi), opóźnionego rozwoju mowy, oraz innych. Jest to szeroka gama aktywności, ćwiczeń i zabaw proponowanych Dziecku, która ma wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne, aby poprawić funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia
Biofeedback

Chatka Poli dysponuje profesjonalnym sprzętem do prowadzenia Terapii Biofeedback, która jest obecnie jedną z najbardziej nowoczesnych i pożądanych, a jednocześnie nieinwazyjnych form treningu mózgu.

Terapia zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej, zwiększa odporność na stres. Jest rekomendowana zarówno dla Dzieci zdrowych w celu polepszenia ich funkcjonowania i umiejętności relaksacji oraz dla Dzieci z dysfunkcjami w pracy mózgu (np. ADHD, ADD, problemy z koncentracją, nadmierna agresja, zaburzenia mowy).

Terapia
Snoezelen

Terapia Snoezelen jest znaną od lat metodą terapii polisensorycznej, która umożliwia oddziaływanie na wszystkie zmysły człowieka. Jej istotą jest specjalnie przygotowane pomieszczenie, wyposażone w urządzenia umożliwiające stymulację zmysłów za pomocą odpowiednio dobranych bodźców.

W tym celu w Chatce Poli została przygotowana profesjonalna Sala Doświadczania Świata, w której Dzieci – pod okiem terapeuty - mają możliwość samodzielnego wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebują. Dostarczane poprzez zmysły do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę, a także chęć podejmowania aktywności i różnorodnych działań.

Hipoterapia

W Chatce Poli zapewniamy również Hipoterapię dla Dzieci z wskazaniami do tej formy wsparcia. Hipoterapia jest niezwykłą metodą rehabilitacji ruchowej, ponieważ bierze w niej udział koń - jedno z najbardziej terapeutycznych zwierząt.

Bazuje ona na neurofizjologii, w której zwierzę w trakcie poruszania się przenosi impulsy ruchowe, a tym samym staje się łącznikiem terapeutycznym. Jest wskazaniem dla Dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale też z nadpobudliwością czy problemami na tle emocjonalno-rozwojowym.

Dogoterapia

W przedszkolu organizujemy cykliczne spotkania z psem, które mają formę swoistej dogoterapii. Pies poprzez bezwarunkową akceptację zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności, odrzucenia czy lęku.

Zajęcia z udziałem psa stwarzają możliwości edukacyjne, motywacyjne, rekreacyjne z możliwymi korzyściami terapeutycznymi. Zajęcia mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego, przełamanie lęków w kontaktach z otoczeniem, stymulację rozwoju zmysłów i postrzegania. Dogoterapia kształtuje kompetencje społeczne, emocjonalne, wspiera Dzieci w radzeniu sobie z trudnościami. Działa również profilaktycznie, nie tylko wyrównując, ale również zapobiegając deficytom edukacyjnym.

Alpakoterapia

W Chatce Poli organizujemy cykliczne spotkania z alpakami. Alpakoterapia kierowana jest do wszystkich Dzieci w celach profilaktycznych i zapobiegających występowaniu deficytów i dysproporcji społeczno-emocjonalnych.

Wpływa pozytywnie na samoocenę, budowanie relacji interpersonalnych, wyrażanie emocji, oraz pokonywanie lęków i własnych ograniczeń. W sferze poznawczej poprawia zapamiętywanie, rozwija pracę wszystkich zmysłów oraz wpływa na koncentrację. Ponadto rozwija motorykę oraz zmniejsza napięcie mięśniowe, a dodatkowo uczy odpowiedzialności oraz empatii.

Gimnastyka

Zapewniamy regularną gimnastykę dla wszystkich Dzieci, która ma na celu działanie profilaktyczne, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego.

Gimnastyka dostosowana jest do wieku i możliwości psychoruchowych Dzieci. W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież żyją w świecie, w którym w wyniku szybkiego postępu techniki w znaczny sposób została ograniczona aktywność ruchowa młodego organizmu.

Prawidłowe kierowanie Dzieckiem w tym zakresie pozwala na stymulację rozwoju, zapobieganie jego nieprawidłowościom i dysharmonii. Gimnastyka ma za zadanie nie tylko leczyć zaistniałe wady, ale również zapobiegać dysfunkcjom w tej sferze, szczególnie iż jest to obszar bardzo podatny na zaburzenia i powstawanie wad. Wady postawy traktowane są bowiem jako problem społeczny dzisiejszych czasów.

Warsztaty
NVC

Jesteśmy przekonani, że kompetencje społeczno-emocjonalne to kluczowe umiejętności osobiste, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie każdego człowieka. Dlatego dla wszystkich Dzieci prowadzimy warsztaty NVC (porozumienia bez przemocy), które rozwijają empatię, otwartą komunikację, umiejętność słuchania i rozumienia drugiej osoby.

Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent communication, NVC) to nie tylko metoda komunikacji, ale również podejście do siebie i innych, które umożliwia nawiązanie bliskiej i szczerej relacji. Podejście, które rodzi szacunek, pokazuje wartości, sprzyja znajdowaniu rozwiązań wygrany-wygrany, pomaga chronić granice. Twórca NVC Marshall B. Rosenberg był dwukrotnie nominowany do Nagrody Nobla, działał na rzecz pokoju, mediował konflikty, przywoływał zgodę i jedność tam, gdzie wydawało się to nierealne.

Wycieczki
i warsztaty
tematyczne

W Chatce Poli organizujemy ciekawe wycieczki przyrodnicze, edukacyjne i kulturowe. Przeprowadzamy twórcze i inspirujące warsztaty tematyczne, przy wykorzystaniu oryginalnych obrazów i akcesoriów. Zapraszamy osoby, które dzielą się motywującymi historiami i opowiadają o swoich fascynujących doświadczeniach.

Staramy się pokazać Dzieciom jak nawięcej obrazów, podejść i sytuacji, aby doceniły różnorodność otaczającego nas świata.


Zajęcia i wsparcie
dla Rodziców

Metoda Montessori

Podejście Marii Montessori opiera się na wartościach, które uważamy na fundamenty w budowaniu więzi z Dziećmi i przygotowywaniu ich do pomyślnego funkcjonowania w świecie.

Filary tej metody pozwalają w taki sposób nauczyć Dziecko otaczającego świata, aby odnalazło w nim możliwość realizacji swojego indywidualnego potencjału, opierając się na zaufaniu we własne kompetencje i kierując odwagą w podejmowanych decyzjach. Aby osiągnąć tą wartość konieczne jest realizowanie spójnego wsparcia w tym duchu, zarówno ze strony przedszkola, jak i Rodziców, a najlepiej całego otoczenia. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, ale jesteśmy w stanie pokierować wiedzą i umiejetnościami, które sami posiadamy.

Dlatego dla Rodziców naszych Przedszkolaków organizujemy szkolenie z zakresu podejścia Montessori. Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy o założeniach i metodzie Montessori tak, aby w skuteczny i świadomy sposób wspierać Dzieci w codziennym funkcjonowaniu domowym. Niezwykle istotnym jest, aby Rodzice potrafili wspierać Dzieci w ich samodzielności, uczeniu się poprzez działanie, koncentracji czy społecznych regułach, a jednocześnie szanowali indywidualny rytm rozwoju swojego Dziecka. Wówczas wysiłek Nauczycieli i Rodziców będzie stanowił synergię tych działań.

Warsztaty
Rodzicielstwa Bliskości

Rodzicielstwo Bliskości to nie metoda wychowania. To filozofia, idea, podpowiedź czy inspiracja, którą warto kierować się budując relacje z Dzieckiem.

To podejście oparte na szacunku, empatii i wierze w to, że Mały Człowiek jest wyjątkową, odrębną i mającą pełne prawa istotą, która zasługuje na wsparcie, zrozumienie i życzliwość. Rodzicielstwo bliskości nie jest bezstresowym wychowaniem, które często jest z nim mylone lub po prostu niezrozumiane. Wręcz przeciwnie - to idea, dla której ważne są granice wszystkich członków rodziny - zarówno Dzieci jak i Rodziców, a także innych osób z otoczenia. Rodzicielstwo bliskości pokazuje jak być autentycznym, akceptować wszystkie emocje i doceniać ich wartość, w jaki sposób dbać o siebie i innych. Jesteśmy przekonani, że to podejście pozwoli przygotować do życia mądrych, odważnych i pewnych siebie młodych ludzi.

Dlatego dla Rodziców naszych Przedszkolaków organizujemy warsztaty z zakresu wybranych obszarów Rodzicielstwa Bliskości - RB. Dany rodzic może uczestniczyć w jednym lub kilku warsztatach, w zależności od zainteresowania i zdiagnozowanych potrzeb.

Konsultacje
specjalistyczne

W Chatce Poli zapewniamy Rodzicom specjalistyczne konsultacje w zależności od zdiagnozowanych potrzeb Dziecka – m.in. psychologiczne, logopedyczne, z obszaru zaburzeń integracji sensorycznej.

Rodzaj specjalizacji oraz wymiar godzin jest każdorazowo dostosowany do potrzeb danego Dziecka i jego Rodziców. W szczególności konsultacje zapewniane są Rodzicom Dzieci z niepełnosprawnościami. Wiemy jak trudna jest codziennność z niepełnosprawnością czy poważnymi barierami i jak ważne jest wówczas mądre oraz profesjonalne wsparcie. Dlatego chcemy, aby nasza pomoc była spójna z działaniami Rodziców. Połączenie tych dwóch obszarów pozwoli osiągnąć optymalne rezultaty w rozwoju Dziecka, a przede wszystkim w pokonywaniu przez nie towarzyszących mu barier.